แนวปฏิบัติและขั้นตอน การมอบตัวระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (ประเภทห้องเรียนปกติ)

ขั้นตอนแนวปฏิบัติดังนี้

:: ตารางมอบตัวและห้อง ระดับชั้นม.1 (อาคาร7) ::

:: ตารางมอบตัวและห้อง ระดับชั้นม.4 (อาคาร7) ::

         จุดที่ 1  มอบตัว ตรวจหลักฐานพร้อมรับ เลขประจำตัวนักเรียน
                (ให้จัดเรียงเอกสารตามรายละเอียด  ที่แจ้งในใบมอบตัว (กรณีนักเรียนไม่มีใบปพ.1 ฉบับจริง ไม่รับมอบตัว)

         จุดที่ 2 ชำระค่าบำรุงการศึกษา

         จุดที่ 3 นักเรียนเปิดบัญชีกับธนาคารโรงเรียน (เพื่อรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนของรัฐผ่านระบบโอนเข้าบัญชี)
หมายเหตุ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มามอบตัวในวันที่ 30 และ 31 มีนาคม 2567 ให้นำสำเนาบัญชี “ธนาคารออมสิน” หน้าที่มีชื่อเจ้าของและหมายเลขบัญชี ของ “ธนาคารออมสินทุกสาขา” ในจังหวัดพะเยามาในวันดังกล่าวด้วย สำหรับนักเรียนที่ไม่มีบัญชีให้นำบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมเงินสด 100 บาทมาเปิดบัญชี เพื่อทางโรงเรียนจะได้โอนเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าชุดนักเรียนตามนโบายเรียนฟรี 15 ปี ให้กับนักเรียนหลังเปิดภาคเรียน

         จุดที่ 4 ชำระเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ชุดพละศึกษา ชุดพื้นเมือง ฯลฯ (ค่าใช้จ่ายประมาณไม่เกิน 3,500 บาท)

         จุดที่ 5 สั่งจองชุดนักเรียน