แจ้งกำหนดการและแนวทางการชำระเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

แนวการดำเนินการ ดังนี้

  1. วันที่ 13 พ.ค.67 งานการเงินจะนำแบบฟอร์มการชำระเงินบำรุงการศึกษา มอบให้ครูที่ปรึกษาแจกให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนนำแบบฟอร์มการชำระเงินบำรุงการศึกษาไปสแกนจ่ายตามบาร์โค้ดของตนเอง
  2. สามารถชำระเงินบำรุงการศึกษาได้ระหว่าง วันที่ 14 พ.ค. – 13 มิ.ย. 2567

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ (งานการเงิน)
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

รายละเอียดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ระดับชั้นม.ต้น ภาคเรียนที่1/2567

รายละเอียดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ระดับชั้นม.ปลาย ภาคเรียนที่1/2567