นวัตกรรมครู และบุคคลากรทางการศึกษา

ครูอภิชญา  ไชยยะ  I แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวเชื่อมประพจน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูศิริชร  นันทชาติ  I การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค31104 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบจับคู่เพื่อนช่วยสอน (Peer Tutoring) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13) ปีการศึกษา 2564

ครูจีรพา  กันทา  I แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่และแรง เล่มที่ 1 เวกเตอร์ของแรง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูณัฐกฤตา  ศรีทอง  I เอกสารประกอบการเรียน วิชาการงานอาชีพพื้นฐานฯ (เกษตร)

ครูชัยพฤกษ์  บุญเรือง  I เอกสารประกอบการเรียน วิชาการงานอาชีพพื้นฐาน 1 (ง21101) เรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ครูภัสราภรณ์  ชัยเดช  I  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | แบบฝึกทักษะ เล่ม 1  |  แบบฝึกทักษะ เล่ม 2  

ครูนิชาภร  ต๊ะสมบัติ  I  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบเทคนิคการสอนแบบ TAI เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก | บทคัดย่อ  

ครูกัญญารัตน์  โทวรรธนะ  I  แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Continuous

ครูนัฐกานต์  ศิริอาภรณ์  I การใช้เกมคำศัพท์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูอรุณรุ่ง  สุขสำราญ | แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Pick It Up To Read ชุด China and Chinatown , ChristmasCloning

ครูเกศิรินทร์  รัตนรักษ์มงคล
 | “รองชนะเลิศ” ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562

ครูเกศิรินทร์  รัตนรักษ์มงคล | ชื่อสื่อการสอน “สร้างความเชื่อมั่น .. สู่การวางแผนเพื่อการเรียนต่อและประกอบอาชีพ”

ครูรัตนา  สบายจิตร | ชื่อสื่อการสอน ชุดกิจกรรมประกอบการเรียนรายวิชา ท๓๐๒๐๗ ภาษาไทยเพื่อการค้นคว้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  เล่มที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด

ครูณัฐณี  อินทวงษ์ | เรียนคอมฯ กับครูป้อม

ครูกนกพร  ชำนาญยา I การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง บรรยากาศ อุณหภูมิอากาศ ความกดอากาศและลม และความชื้นอากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ครูดวงจันทร์  หลายแห่ง  I บทเรียนชุดแบบฝึกทักษะ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  I ปก  I  คำนำ-สารบัญ  I  ชุดที่ 1 

ครูจีรพา  กันทา  I บทเรียนสำเร็จรูป วิชาวิทยาศาสตร์ 4 (ว22102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การแยกสารและการนำไปใช้

ครูอัชญานันท์ เจนใจ  I เอกสารประกอบการเรียนเรื่องคำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 I คำนำ สารบัญ I ชุดที่ 1 คำไทยแท้ I ชุดที่ 3 คำสันสกฤต I ใบความรู้และแบบฝึกหัด

ครูอนุตตรา รักษาวงศ์   I  เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง Jobs