แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ

 กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน
:: [Download] คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 
:: [Download] แบบฟอร์มสรุปโครงการปีงบประมาณ ประจำปี2565 
:: [Download] แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 

:: [Download] แบบฟอร์มสรุปผลปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ  ประจำปีงบประมาณ 2564 

:: [Download] ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ประจำปีงบประมาณ 2564

กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน:: [Download] แบบฟอร์มแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา2565 

:: [Download] แบบฟอร์มรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

:: [Download] รายงานผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน sdq 

กลุ่มบริหารงานวิชาการแบบฟอร์มวิชาการ
:: งานตารางสอน :: คู่มือการบันทึกผลการเรียนในระบบ vichakanppk.info  :: คู่มือการใช้งานระบบวิเคราะห์ผู้เรียน  

:: บันทึกข้อตกลง(Memorandum of Understanding : MOU)
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
:: เอกสารประกอบการวางแผนการจัดการเรียนรู้วก.1   แบบฟอร์มหลักสูตรกลุ่มสาระฯ / เอกสาร  [word]    [pdf]       
        :: กำหนดส่งกลุ่มบริหารวิชาการ ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน
วก.2   แบบฟอร์มวิเคาะห์ผู้เรียนรายบุคคล / รอการแก้ไขเอกสาร         
        :: กำหนดส่งกลุ่มบริหารวิชาการ ช่วงสอบกลางภาคเรียนที่ 1 
วก.3   แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา / เอกสาร [word]    [pdf]                        
        :: กำหนดส่งกลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม   ภาคเรียนที่ 2 ภายในสิ้นเดือนตุลาคม
วก.4   แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้ / เอกสาร [word]    [pdf]                             
         :: กำหนดส่งหัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วสรุปส่งกลุ่มบริหารวิชาการ ช่วงสอบปลายภาคเรียน
วก.5   แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ / เอกสาร [word]    [pdf]                
         :: กำหนดส่งหัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วสรุปส่งกลุ่มบริหารวิชาการ ช่วงสอบปลายภาคเรียน
วก.6   บันทึกขออนุมัติโครงสร้างรายวิชา / เอกสาร  [word]   [pdf]                    
         :: ใบปะหน้า วก.3 
วก.7   แบบฟอร์มการวิจัยในชั้นเรียนอย่างย่อ / เอกสาร [word]    [pdf]           
       :: กำหนดส่งกลุ่มบริหารวิชาการ เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 
วก.8   แบบฟอร์มการนิเทศแบบเพื่อนร่วมพัฒนา / เอกสาร [word]    [pdf]  
        :: กำหนดส่งหัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วรวบรวมและสรุปส่งกลุ่มบริหารวิชาการ ช่วงสอบปลายภาคเรียนทั้งสองภาคเรียน   
วก.11   แบบฟอร์มบันทึกส่งโครงสร้าง-หน่วย-แผน / เอกสาร [word]  [pdf]    

ดาวน์โหลด – เอกสารอื่นๆ 
1. แบบฟอร์มหน่วยบูรณาการ / เอกสาร [word]  [pdf]
2. แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพีงประสงค์ / เอกสาร [pdf]  
3. คู่มือประเมินสมรรถนะ ม6 / เอกสาร [pdf]
4. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรูู้เศรษฐกิจพอเพียง [word]  [pdf]
5.  คู่มือคัดกรองนักเรียนเรียนรวม(การศึกษาพิเศษ) [pdf]   และ แบบรายงานผลการคัดกรอง [word] 
 กลุ่มอำนวยการ
 :: [Download] แบบใบลา 
 :: [Download] แบบใบลา (ครูต่างชาติ) 
 :: [Download] แบบขออนุญาตไปราชการ