คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ผังงานบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วาระปีการศึกษา 2566 – 2568
 
– ผังงานบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วาระปีการศึกษา 2565 – 2566  (ผอ.วิจิตร วงศ์ชัย  ณ  วันที่ 30 ก.ย. 2566)
 
– ผังงานบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วาระปีการศึกษา 2561 – 2565   
(ผอ.มานะ พิริยะพัฒนา  ณ  วันที่ 30 ก.ย. 2565)

*******************************************************************

– ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

– ประกาศผลการสรรหา และเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

– ยกเลิกประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

– ประกาศรายชื่อการสรรหา และเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ประวัติผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

1. ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรณีกำหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิสมัคร)

2. แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรณีกำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้แทนกลุ่มบุคคล องค์กร และผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้เสนอชื่อ)

3. ใบสมัครผู้แทนครู

4. แบบเสนอชื่อผู้แทนครู

5. ใบสมัครผู้แทนผู้ปกครอง

6. แบบเสนอชื่อผู้แทนผู้ปกครอง

7. ใบสมัครผู้แทนศิษย์เก่า

8. แบบเสนอชื่อผู้แทนศิษย์เก่า

9. แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10. แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชน