โครงสร้างโมเดล PPK การบริหารสู่ความสำเร็จ

โครงสร้างโมเดลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ

โมเดลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคมอย่างมีคุณภาพ

โครงสร้างโมเดล PPK การบริหารสู่ความสำเร็จ

        การบริหารจัดการโรงเรียนพะเยาพิทยาคมอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยใช้ PPK Model ซึ่งได้ประยุกต์ทฤษฎี  และรูปแบบการบริหารเพื่อใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนพะเยาพิทยาคม อย่างมีคุณภาพ รายละเอียดของ PPK Model  ดังนี้
๑.  P=Participation หมายถึง การมีส่วนร่วมประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานอื่นโดยเฉพาะภาคี ๔ ฝ่าย โดยกำหนดเป็นหลัก ๕ ร คือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับผิดชอบ  และร่วมภาคภูมิใจ ในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.  P= Purpose หมายถึง จุดมุ่งหมายในสิ่งที่ต้องการจากบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรม โดยได้กำหนดเป็น ๔ ประการ คือ วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission)  เป้าประสงค์ (Goals) และวัตถุประสงค์(Objectives)  ซึ่งการดำเนินการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ต้องกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  และวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ 
เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จที่มีประสิทธิภาพ
๓.  K= Knowledge หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาร่วมกันค้นคว้าเป็นความรู้ทางวิชาการ ในการดำเนินงานบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็ต้องศึกษาวิเคราะห์ทิศทาง และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ ศึกษาเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้จาประสบการณ์ของทุกคน รวมทั้งความรู้ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และเกิดการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ