ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ระดับองค์กร และ แผนงาน ยุทธศาสตร์ของสพฐ. ยุทธศาสตร์
๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ระดับองค์กร
๑. ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียน 
๒. ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
๓. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๔. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแข่งขัน
๕. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา
๘. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
๑. จัดการศึกษาตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียน
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนสื่อสาร 2 ภาษา
๓. ส่งเสริมกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพ
๔. จัดกิจกรรมให้มีการเข้าถึงการบริการทางการศึกษาอย่างหลากหลาย
๕. จัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์วิถีพุทธ
๖. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีต่างๆ
๗. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๘. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
๙. ยกผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนและผลการประเมินระดับชาติและนานาชาติ
๑๐. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย
๑๑. สนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนสนับสนุนการผลิต จัดหา และใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
๑๒. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานตำแหน่ง
๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
๑๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
๑๕. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๑๗. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ
๑๘. พัฒนาอาคาร สถานที่แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๑๙. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒๐. พัฒนาห้องเรียนสีเขียว

ยุทธศาสตร์ของสพฐ.
๑. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๕. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา