วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัดและความสามารถอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓. พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์
๑.ผู้เรียนได้รับการศึกษาตามความถนัดและความสามารถอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
๒.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓.โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี