วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
 2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
 3. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย
 4. ส่งเสริมครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตามมาตรฐานตำแหน่ง
 5. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษา
 6. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 7. ส่งเสริมการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างหลากหลายและเท่าเทียม
 8. พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 9. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
 10. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบคุณภาพ
 11. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายทางการศึกษาและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและอัตลักษณ์ของโรงเรียน
 2. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
 3. หลักสูตรสถานศึกษามีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
 4. ครูมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานตำแหน่ง
 6. ครูมีการทำวิจัยในชั้นเรียน ผลิต จัดหา และใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
 7. สถานศึกษามีการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการประเมินระดับชาติและนานาชาติ
 8. สถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านต่างๆ
 9. สถานศึกษาสร้างโอกาส ความเสมอภาค ให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างหลากหลายและเท่าเทียม
 10. สถานศึกษามีการพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 11. สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
 12. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการการศึกษาด้วยระบบคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ
 13. สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
 14. สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ