ตราโรงเรียน คติพจน์ ปรัชญา

ตราโรงเรียน คติพจน์ และปรัชญาของโรงเรียน

ตราโรงเรียน: เป็นวงกลมประดับด้วยกลีบบัว ๓๒ กลีบ มีอักษรย่อ “พ.ค.”                      

ความหมาย :   นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาไปจากสถานศึกษาแห่งนี้ แสดงว่าเป็น
ผู้ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เปรียบประดุจ
บัวที่พ้นน้ำ  และเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม ๓๒ ประการ

สีประจำโรงเรียน 
  :   “ฟ้า – บานเย็น” 

             สีฟ้า            หมายถึงความสงบ สะอาด และร่มเย็น

             สีบานเย็น    เป็นสีประจำมณฑลพายัพ ซึ่งได้รับพระราชทานมาตั้งแต่รัชกาลที่  ๖    

ดังนั้น  สีฟ้า-บานเย็น  จึงแสดงถึงเกียรติภูมิของโรงเรียนและความร่มเย็นเป็นสุข

ต้นไม้ประจำโรงเรียน:   ต้นมะขาม

คติพจน์โรงเรียน
คารโว  วินเย  เอตมฺมงฺคล  มุตฺตมํ
การเคารพในระเบียบวินัยเป็นมงคลอันสูงสุด
 

อัตลักษณ์เป็นคนดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้
 

เอกลักษณ์วิชาการดี  กิจกรรมเด่น  เน้นวินัย  ใส่ใจชุมชน