ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างรถบัสโดยสารไม่ประจำทาง 2565

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างรถบัสโดยสารไม่ประจำทาง ใช้ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (ตั้งแต่วันที่ 13-20 ธันวาคม 2565 , เสนอราคา วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา08.30 – 16.30 น. / ,พิจารณาผล วันที่ 22 ธันวาคม 2565 )

เอกสารแนบ

1.เอกสารการประกวดราคา e-bidding

2.ประกาศการประกวดราคา e-bidding

3.คุณลักษณะเฉพาะ (TOR)

4.ราคากลาง

5.แบบ บก.06