การกระจายอํานาจ

Best Practice

 การพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษาระดับเหรียญทอง 
โปรแกรมระบบบริหารจัดการงบประมาณระดับเหรียญทอง 
โปรแกรมระบบงานสารบรรณอัตโนมัติ (E-Office)ระดับเหรียญเงิน
แผนพัฒนาบริหารงานบุคคลระดับเหรียญเงิน
การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนระดับเหรียญทองแดง
โครงงานสร้างลายด้ามไม้กวาดดอกหญ้าและการสร้างลวดลายตุงกับ GSPระดับเหรียญทอง 
คลินิกคอมพิวเตอร์ระดับเหรียญเงิน
สร้างคนให้เป็นคนบนพื้นฐานการดนตรีระดับเหรียญเงิน
กิจกรรมการละครเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับเหรียญทองแดง
โครงการคุณธรรมนำความรู้ระดับเหรียญทองแดง
ศูนย์จัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ระดับเหรียญทองแดง
โครงการกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกระดับเหรียญทองแดง
โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชนระดับเหรียญทองแดง
โครงการธนาคารความดีระดับเหรียญทองแดง

กิจกรรมการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

อบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับครู1
อบรมการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)1
อบรมการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)1
อบรมการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ Backward Design1
อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน1
อบรมการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน1
อบรมโปรแกรมระบบบริหารโรงเรียน ภาพกิจกรรม 1 ภาพกิจกรรม 2

การขยายผล

อบรมขยายผลให้โรงเรียนอื่น ภาพกิจกรรม